وبینار یک روزه “شاخص های عملکردی در درمان ناباروری”

26 دی 1402
وبینار یک روزه “شاخص های عملکردی  در درمان ناباروری” در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد  با ارائه متخصصین زنان و نازایی و بیولوژی تولیدمثل برگزار می گردد ...

سمینار غربالگری بیماری های ژنتیکی پژوهشکده علوم تولید مثل

26 آذر 1402
سمینار یک روزه غربالگری بیماری های ژنتیکی در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس پژوهشکده علوم تولید مثل یزد برگزار میگردد. گروه های هدف: دکتریژنتیک پزشکی، دکتری ژنتیک مولکولی، دکتری ...